İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

1 Ocak 2013 de uygulamaya alınan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, daha sağlıklı, güvenli, huzurlu ve verimli çalışma ortamları oluşturulması, meslek hastalıkları ve iş kazalarının engellenmesi amacıyla tüm işyerlerini kapsayacak şekilde  yürürlüğe girmiştir. İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları, mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile aynı zamanda iş kazalarının önlenmesi ile ilgilenen birimdir.

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Az tehlikeli Sınıfta 50 ve üzeri çalışanı olan işyerleri ile tehlikeli – çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 1 kişi dahi çalışsa sürekli İSG hizmetleri için İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere, işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel kuruluşlardır.  Nasıl ki her işletmenin bir Mali Müşaviri varsa, bu kanun ile her işletmenin bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olmalıdır.

İşverenler, işyerlerinde risk değerlendirmesi yapabilirler. Risk değerlendirmesi yapmak sadece iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevi olmayıp bir ekip halinde yapılması gerekir. Ancak az tehlikeli  ve çalışan sayısı az olan işyerlerinde işverenlerin iş güvenliği uzmanı olmadan bu ekibi oluşturup risk analizi yapabilme yetkisi vardır. İşveren, işyerinde meydana gelen iş kazalarının ve ramak kala olayların kayıtları tutmak ve kazalarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmak zorundadır. Bu yükümlülük, işyerinde görevli iş güvenliği olsa bile işveren sorumluluğundadır. Buna göre işverenler; meydana gelen her kazayı SGK’ya bildirmek ve kaza hakkında araştırma raporu düzenlemek zorundadır.

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği kayıtlarını koruyup saklamakla yükümlüdür (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 7.1, 7.2). Bu sebeple;

 • İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar,
 • Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.

 

İşveren, İSG hizmetleriyle ilgili aşağıdaki hususlardan sorumludur (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 5.2);

 • Hizmet alınan OSGB’lerin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmaktan,
 • Hizmet aldığı OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamaktan,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan,
 • Hizmet aldığı OSGB’ler tarafından İSG mevzuatına uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekten,
 • İşyeri hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen aşağıdaki sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamaktan sorumludurlar.

 

İşveren, OSGB hizmetleriyle ilgili katılım sağlama ve bilgilendirme yapmakla yükümlüdür (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 6.1);

 • OSGB’de görevli İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda Çalışan Temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlamakla,
 • OSGB’de görevli İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personelinin çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda Çalışan Temsilcisi ve çalışanları bilgilendirmekle,
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında hizmet aldığı OSGB personelini, hizmet alınan taşeron firma işverenlerini ve personelini bilgilendirmekla,
 • Hizmet alınan taşeron firma çalışanlarının sağlık bilgilerini OSGB görevlilerine ulaştırmakla,
 • İSG mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içerisinde yapmakla yükümlüdür.

İletişim

0 (539) 849 36 30
info[at]prodabdanismanlik.com